W dniach 24-25.05.br – w ramach profilaktyki uniwersalnej – odbyły się zajęcia warsztatowe dla ogółu klas Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie (13 oddziałów) prowadzone przez trenera z Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa panią Joannę Dunajewską.

Fundusze na ten cel zostały przyznane ze środków Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Darłowie, a zrealizowane warsztaty wpisują się w zadania wynikające ze Szkolnego Programu Profilaktyki spójnego z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2016.

Na zajęciach uczniowie mieli możliwość uzyskania obiektywnych informacji nt. tzw. dopalaczy oraz skutków ich zażywania. Wspólnie zastanawiano się nad przyczynami sięgania młodzieży po tego typu środki, a także analizowano obiegowe opinie na ich temat. Oprócz mini-wykładu, zabaw integracyjnych, dyskusji i „burzy mózgów” prowadząca oparła się na odgrywanych przez uczniów scenkach, mających na celu ćwiczenie umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających, wzmacniania zachowań asertywnych i poprawę komunikacji interpersonalnej.

Po zakończeniu zajęć warsztatowych z uczniami odbyło się godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej pod nazwa „Dialog przeciw dopalaczom. Przeciwdziałanie uzależnieniom w środowisku szkolnym”, które poszerzyło i usystematyzowało wiedzę grona pedagogicznego w tym zakresie.

Zarówno zajęcia dla uczniów, jak i szkolenie dla nauczycieli i wychowawców spełniły swoje zadanie i założone na wstępie cele, a pozytywny odbiór adresatów świadczy, iż były to działania celowe i warte kontynuowania w przyszłym roku szkolnym.

Katarzyna Sikora