W roku szkolnym 2016/2017 wnioski o stypendium szkolne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie Plac lub w szkole, do której uczęszcza uczeń.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września 2016. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł na osobę w rodzinie.
Wymagane dokumenty to wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, który zawiera: informacje o uczniu, dane dotyczące gospodarstwa domowego, informacje o źródłach miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, opinię dyrektora szkoły, wskazanie formy przekazywania pomocy socjalnej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym. Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium. Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Zasiłek szkolny, warunki przyznania:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego
Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku: pożaru lub zalania domu lub mieszkania; nagłej choroby w rodzinie ucznia, śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny, innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Darłowo i w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać od pracowników Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie Plac Kościuszki 9 pokój Nr 1 tel. 94314 22 23 wew. 234
L. Walkiewicz (Urząd Miasta)