1. ORGANIZATOR KONKURSU
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie
2. ZASIĘG KONKURSU
Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu sławieńskiego.
3. CELE KONKURSU
• Głównym celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni literackiej młodzieży
oraz uwrażliwienie na piękno przyrody naszej Małej Ojczyzny.
• Odkrywanie, kształtowanie i promowanie twórczości pisarskiej wśród młodzieży.
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
• Uczestnikami konkursu mogą być gimnazjaliści uczący się lub mieszkający na terenie powiatu sławieńskiego.
• Każdy uczestnik może przesłać do 3 wierszy o tematyce morskiej lub do 3 tekstów szant
w postaci wydruku w 3 egzemplarzach na adres organizatora.
• Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
• Wiersze muszą być oznaczone godłem (pseudonimem), a w drugiej, zamkniętej kopercie należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, szkoła oraz dane opiekuna (nauczyciela).
• Przesłane teksty powinny być poprawne pod względem ortograficznym i językowym
(rażące błędy dyskwalifikują pracę).
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych wierszy na własnych stronach internetowych oraz w publicznej prasie i radiu.
5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Termin nadsyłania tekstów upływa 28.02.2017 r.
6. MIEJSCE PRZESYŁANIA PRAC
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza – BIBLIOTEKA
ul. Franciszkańska 2
76-150 DARŁOWO
7. OCENA I NAGRODY
Jury oceniać będzie tematykę wierszy i szant, wrażliwość poetycką oraz poprawność i piękno języka ojczystego uczestników konkursu.
• I miejsce – Złota Muszla
• II miejsce – Srebrna Muszla
• III miejsce – Brązowa Muszla
oraz inne nagrody.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego finału 21 marca 2017 r. w kinie Bajka.