Zapraszamy uczniów naszego gimnazjum oraz powiatu sławieńskiego do wzięcia po raz XVI udziału w Konkursie Liryki Morskiej „Złota Muszla” 2019.

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU
LIRYKI MORSKIEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ VI – VIII KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
ZŁOTA MUSZLA 2019

1. ORGANIZATOR KONKURSU
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie
2. ZASIĘG KONKURSU
Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu sławieńskiego.
3. CELE KONKURSU
• Głównym celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni literackiej młodzieży
oraz uwrażliwienie na piękno przyrody naszej Małej Ojczyzny.
• Odkrywanie, kształtowanie i promowanie twórczości pisarskiej wśród młodzieży.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
• Każdy uczestnik może przesłać do 3 wierszy o tematyce morskiej lub do 3 tekstów szant
w postaci wydruku w 3 egzemplarzach na adres organizatora.
• Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
• Wiersze muszą być oznaczone godłem (pseudonimem), a w karcie zgłoszenia należy umieścić następujące dane: godło, imię i nazwisko autora, szkoła oraz dane opiekuna (nauczyciela).
• Przesłane teksty powinny być poprawne pod względem ortograficznym i językowym
(rażące błędy dyskwalifikują pracę).
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych wierszy na własnych stronach internetowych oraz w publicznej prasie i radiu.
• Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody jego rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Opiekunowie uczniów zgłoszonych do konkursu przekazują organizatorowi podpisane przez rodziców zgody w formie papierowej.
• W konkursie może startować nieograniczona liczba uczniów klas objętych wymogami konkursu.
• Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja.
• W sprawach nieprzewidzianych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Termin nadsyłania tekstów upływa 30.04.2019 r.
• Uczniów można zgłaszać (Karta zgłoszenia) do 30 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: gimnazjum_darlowo@o2.pl (z dopiskiem „Złota Muszla 2019”) lub w formie papierowej na adres organizatora.
Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza – BIBLIOTEKA
ul. Franciszkańska 2
76-150 DARŁOWO
6. OCENA I NAGRODY
Jury oceniać będzie tematykę wierszy i szant, wrażliwość poetycką oraz poprawność i piękno języka ojczystego uczestników konkursu.
• I miejsce – Złota Muszla
• II miejsce – Srebrna Muszla
• III miejsce – Brązowa Muszla
oraz inne nagrody rzeczowe.
7. UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI PODCZAS FINAŁU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 28.05.2019r. o godz. 12:00 w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 2 w Darłowie.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia.
2. Zgoda na udział oraz na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku dziecka.

karta zgłoszenia ZM 2019

REGULAMIN ZŁOTA MUSZLA 2019

Zgoda na udział dziecka w Powiatowym Konkursie ZM 2019