Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie z dnia 4 września 2017 roku  w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej i ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ) oraz Regulaminu Konkursu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie zarządzam co następuje:

l. Ogłaszam konkurs – nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza  w Darłowie w wymiarze 1 etatu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko   powołuję Komisję rekrutacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:
   • Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie – mgr Małgorzata
      Świątkowska – przewodniczący komisji,
   • Wicedyrektora Szkoły – mgr Ewa Jaźwińska – członek komisji,
   • Kierownik Administracyjno – Gospodarczy – Stanisława Sadowska – członek komisji
   • Główny Księgowy – Halina Zielińska – członek komisji.

3. Oceny kandydatów na wyżej wymienione stanowisko Komisja dokona według kryteriów zawartych w Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główna księgowa, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława w Darłowie z dnia 4 września 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
– G Ł Ó W N E G O     K S I Ę G O W E G O
W MIEJSKIM GIMNAZJUM IM. STANISŁAWA DULEWICZA W DARŁOWIE

Wymiar etatu – pełny etat ( 1 etat ).

Odpowiedzialność na ww. stanowisku
Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
     1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
     2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
     3) dokonywania wstępnej kontroli:
        a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
        b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

III. Wymagania niezbędne:
(wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:
– ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
– nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
– posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
– spełnia jeden z poniższych warunków:
   • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych, znajomości aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość programu Płatnik, programu finansowo – księgowego i płace, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań:
   • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
   • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
   • kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
   • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
   • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
   • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
   • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy:
   • norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
   • norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
   • wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 27-go dnia każdego miesiąca,
   • możliwe rozpoczęcie pracy już od 10 października 2017 r.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
   • życiorys zawodowy – curriculum vitae,
   • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
   • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
   • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
   – Termin:
do 29 września 2017 r.,(piątek) do godz.14.30.

   – Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie.

   – Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w kancelarii szkoły, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub droga mailową – gimnazjum_darlowo@o2.pl . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii szkoły.

   – Inne informacje
1) Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2017r. (poniedziałek) o godz. 12.00.
3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na  tablicy informacyjnej szkoły.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (94)314 2108.