W nowym roku szkolnym 2017/2018 w Miejskim Gimnazjum im. S. Dulewicza kształcić się będzie w 9 oddziałach 164 gimnazjalistów. Uczyć ich będzie 26 doświadczonych pedagogów, z których aż 25 to nauczyciele dyplomowani. Obsługą i administracją zajmować się będzie 10 osób. Szkoła posiada: 16 dużych klas dydaktycznych, 2 małe sale do zajęć indywidualnych, 2 sale komputerowe, 1 dużą salę gimnastyczną, 1 małą salę rekreacyjną oraz świetlicę szkolną. Wszystkie sale wyposażone są w podstawowy sprzęt szkolny tzn. w regały, stoliki i krzesła.

W ubiegłym roku szkolnym we wszystkich gabinetach zamontowano komputery służące wdrożeniu prowadzenia dokumentacji szkolnej w systemie dziennika elektronicznego. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania zapewniło lepszą i bezpośrednią komunikację z rodzicami. Dodatkowo wymieniono krzesła i stoły w pokoju nauczycielskim, zakupiono także nowe stoły do świetlicy. We własnym zakresie odświeżono i pomalowano klatkę schodową prowadzącą do części dydaktyczno – żywieniowej. W okresie ferii zimowych wymieniono instalację elektryczną w małej sali rekreacyjnej, pomalowano ją i położono nową wykładzinę PCV. Obecnie szkoła stara się odzyskać sale w części dydaktyczno- żywieniowej po zamknięciu działającego tam przedszkola „Oto Bajka”, które planuje przeznaczyć na dużą świetlicę i bibliotekę służące nie tylko uczniom, ale również społeczności lokalnej.

Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019, ale już od września 2017 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 marca 2017, będzie przez dwa lata udostępniać budynek Miejskiego Gimnazjum uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole będzie funkcjonowało 9 oddziałów gimnazjalnych i 10 oddziałów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej. W szkole bardzo dobrze działają: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza „Esperanza”, Szkolny Chór „Cantabile”, 13 DWDH ZHP Szare Szeregi im. Rudego. Szkoła jest organizatorem wielu imprez szkolnych i środowiskowych takich jak: Dzień Patrona Szkoły, Dzień Papieski, Dzień Gimnazjalisty, Święto Niepodległości czy Jasełka. Uczniowie organizują i biorą czynny udział w akcjach i programach środowiska lokalnego, wykazują także dojrzałą postawę społeczną poprzez dbałość o mienie szkoły. Do eliminacji rejonowych w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty zakwalifikowało się 20 uczniów, finalistami zostali: Kacper Grzebyk – z języka niemieckiego, Justyna Jazowska z chemii, Marlena Sołtysińska i Hanna Pawlicka obie z biologii. W sporcie reprezentanci MG zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Regionalnych w piłce siatkowej chłopców oraz w Mistrzostwach Powiatu I miejsca w dyscyplinach takich jak: piłka siatkowa chłopców, pchnięcie kulą chłopców, rzut oszczepem dziewcząt i chłopców, skok wzwyż chłopców, bieg na 600 metrów dziewcząt. Członkowie koła modelarskiego w Modelarskich Mistrzostwach Poznania, zdobywając tytuły mistrzowskie w kategorii juniorów i seniorów. Koło muzyczne również odnotowało sukcesy: I miejsce Oliwii Michalak i II miejsce zespołu w edycji szczecińskiej na Ogólnopolskim festiwalu Piosenki Niezłomnej, w Krakowie solistka zdobyła Grand Prix, I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Kopnicy, I miejsce zespołu i III miejsce Oliwii Michalak na Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Impresje Morskie 2017” w Dąbkach.

Ciekawą nową inicjatywą w szkole było zorganizowanie Konkursu Pięknego Czytania oraz udział uczniów klasy II E w projekcie producenta znanej marki makaronu pt.: „Lubella inspiruje i edukuje”, w którym poznali zasady prawidłowego żywienia i wspólnie przygotowywali własne potrawy. Równie ciekawym pomysłem okazało się zorganizowanie dla darłowskich przedszkoli 8 występów przedstawienia teatralnego „Księżniczka na ziarnku grochu”.

W ciągu roku szkolnego uczniowie zrealizowali w sumie 12 różnorodnych projektów. Grupy projektowe rozwiązując ciekawe problemy dodatkowo rozwijały uczniowskie zainteresowania. Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, adekwatną do potrzeb i oczekiwań uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 MG będzie realizowało różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Zorganizowane zostaną zajęcia kół przedmiotowych: języka angielskiego, języka niemieckiego, matematycznego, fizycznego, chemicznego, geograficznego, biologicznego i historycznego. Zaplanowano również działalność kół: dziennikarskiego, bibliotecznego, teatralnego, recytatorskiego oraz koła modelarskiego. Uczniowie kontynuować będą udział w różnorodnych projektach edukacyjnych miedzy innymi „KinoSzkoła”, czyli bezpłatna edukacja filmowa połączona z prelekcją na dany temat informuje nas dyrektorka Miejskiego Gimnazjum Małgorzata Świątkowska.

Dodatkowo uczniowie wezmą udział w projekcie „Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację” w którym będą rozwijać umiejętności w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt zakłada realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, terapii logopedycznej i pedagogicznej, zajęcia z doradztwa zawodowego, szkolenia dla nauczycieli oraz wyposażenie pracowni chemicznej.

Szkoła jest dobrze przygotowana do wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych. Codziennie będzie czynna świetlica szkolna dla uczniów, którzy potrzebują opieki i pomocy przy odrabianiu prac domowych. Dla dwóch uczniów szkoła zorganizuje nauczanie indywidualne, dodatkowo zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone dla 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla uczniów prowadzone będą również zajęcia specjalistyczne w wymiarze: zajęcia rewalidacyjne – 8 godz. tygodniowo, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki po– 3 godz. tyg., zajęcia terapii pedagogicznej – 10 godz. tyg., doradztwo zawodowe – 6 godz. tyg, logopedia – 2 godz. tyg.

Rzecznik miasta Darłowo,
Leszek Walkiewicz